Vissza a lap tetejére

„MAXCITY – IRÁNY A BLACK FOOD FESTIVAL!” JÁTÉKSZABÁLYZAT

Kategóriák

2020.08.26.

„MAXCITY – IRÁNY A BLACK FOOD FESTIVAL!”
FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA
 
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.
 
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
1.1 A „Max City – Irány a Black Food Festival” elnevezésű Facebook nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék szervezője: Thematic Properties Ingatlanalap (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 32.; adószám: 18756593-2-41) (a továbbiakban: ”Szervező”).
 
2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
2.1.1. a https://www.facebook.com/maxcitytorokbalint/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook”) található ”MaxCity” elnevezésű Facebook rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén a 2020. augusztus 26. napján 11 óra 00 perckor posztolt képnek – a posztra adott kommentben – címet ad, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott, 2.1.3. pontban meghatározott adatait, továbbá
2.1.3. elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID, felhasználónév, életkor) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos legfeljebb egy (1 db) Pályázat beküldésére jogosult.
2.3. A Játékból ki vannak zárva a Thematic Properties Ingatlanalap dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
2.4. A Játékosok a Pályázat beküldésekor a Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 
2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 
2.6. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. 
2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 
2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 
2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 
2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 
2.11. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
2020. augusztus 26. napján 11 óra 00 perctől – 2020. augusztus 28. napján 09 óra 59 percig.
A Pályázatok beérkezésének határideje: 2020. augusztus 28. napján 09 óra 59 perc.

4. A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK
4.1. A Szervező a Játék során 2020. augusztus 26. napján 11 óra 00 perckor kiposztol egy képet Facebook oldalára.

Hétvégén lelepleztük a MaxCity fekete esszenciáját, most pedig elérkezett a JÁTÉK ideje! Adj címet a képnek kommentben és nyerd meg a 3 db páros belépőjegy egyikét a szombati Budapest Black Food Festivalra, ahol élőben is megcsodálhatod a fekete bútor- és kiegészítő összeállításunkat. Helyszíni játékunkon ráadásul a kiállított design szettet (Babzsák fotel lábtartóval - Königs Art, Francia buldog - KARE, újságtartó - IDdesign) is megnyerheted!
A játék időtartama: 2020.08.26. 11:00 – 2020.08.28. 09:59.
Sorsolás: 2020.08.28.10:00.

4.2 A Játékosok feladata, hogy a poszt alatt kommentben címet adjanak a képnek.
 4.3. Egy Játékos a játék teljes időtartama alatt Facebookon legfeljebb csak egy db kommenttel vehet részt a Játékban. 
4.4. Szervező az érvényes Pályázatok közül 2020. augusztus 28. napján 10 óra 00 perckor, a MaxCity Lakberendezési Áruház üzemeltetési irodájában (cím: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.) háromtagú bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással a Facebookon pályázó játékosok összesítését követően, összesen három, azaz 3 db nyertes Pályázatot sorsol ki. A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson összesen három, azaz 3 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
4.5. Nyeremények: Összesen három, azaz 3 darab páros belépőjegy a Budapest Black Food Festival 2020 rendezvényére.
A Black Food Festival helyszíne: Off Kultúrszövőgyár (1045 Budapest, Berni u. 1.)
A jegy a rendezvény napján beváltható: 2020. augusztus 29. 
 („Nyeremény”).
4.6. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy játékos legfeljebb egy darab nyereményre lehet jogosult.  

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA
5.1. A Szervező a 4.4 pontban írt sorsolást követően, de legkésőbb 2020. augusztus 28. napján 11:00 óráig Facebookon a poszt alatti kommentre adott válaszban értesíti a nyertes Játékost (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 12 órán belül visszaigazolni a Szervezőnek a Szervező Facebook oldalán privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (Név, életkor, e-mail cím). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.
5.2 A Nyereményeket Szervező e-mail útján adja át a nyertesnek. Ha a jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át. 
5.4 A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket a Facebook/Instagram rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.
5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. 

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 
7.1.1 Szervező, mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából  a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;
7.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook / Instagram profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: MaxCity Lakberendezési Áruház – Marketing Osztály (cím: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.) címén vagy a marketing@maxcity.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.
7.3. Az adatok kezelője: Thematic Properties Ingatlanalap (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 32.; adószám: 18756593-2-41), honlap: maxcity.hu, továbbiakban: Adatkezelő).
Az Adatkezelő határozza meg jelen játékszabály feltételeit, biztosítja a nyereményeket és a játék lebonyolításának feltételeit.
Az adatkezelés célja: a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása.
A kezelt személyes adatok köre: a játékosok neve, születési ideje, e-mail címe.
Az adatkezelés időtartama: a nyertesek értesítését követő 30 nap. Ezt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.
A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: az Adatkezelő marketing osztályának munkatársai, közreműködő munkatársai.
Az adatkezelés jogalapja: az érintetteknek jelen Játékszabályzat alapján megadott hozzájáruló nyilatkozata. A játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat az Adatkezelő a jelen játékszabályban foglaltak szerint kezelje.
7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
8.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, az Facebookot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Facebookot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.  
8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 
8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás, képfeltöltés) közben bezárja a böngésző ablakot, kilép a Facebookból, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhellyel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
8.6. Szervező kizárja a felelősségét a Facebook profilok rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 
8.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. 
8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi valamint a Játékszabályzat lényeges változásáról haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról. 

Budapest, 2020. augusztus 26.

MaxCity Lakberendezési Áruház
Thematic Properties Ingatlanalap
Szervező

Vissza
EN