Vissza a lap tetejére

ART Friday játékszabály

Kategóriák

2020.11.27.

„MAX CITY –ART FRIDAY”
INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.


1.         A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1       A „Max City – ART FRIDAY” elnevezésű Instagram nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék szervezője: Thematic Properties Ingatlanalap (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 32.; adószám: 18756593-2-41) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2.         RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1       A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Instagram profillal („Instagram profil”) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.    a https://www.instagram.com/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Instagram”) található saját, nyilvános profiloldalának felületére feltölt legalább egy – a MaxCity Art Friday hétvége alatt 2020.11.27-11.29., a MaxCity területén található, Művészet az enteriőr című programban résztvevő üzletek valamelyikében kiállított műalkotásról és installált környezetéről készített - fotót a játékszabályzatban rögzített hashtagek és megjelölések kíséretében, továbbá

2.1.2.    elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – az Instagram regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Instagram felhasználónév, életkor) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2.       A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult.

2.3.       A Játékból ki vannak zárva a Thematic Properties Ingatlanalap dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4.       A Játékosok a Pályázat beküldésekor az Instagram profiljuk (nicknév) alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5.       Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6.       Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7.       A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8.       A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9.       A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10.     A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.11.     A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

2.12.     A Játékos a játékban történő részvétellel és a fényképet tartalmazó Pályázat beküldésével a fénykép tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

2.13.     Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult a feltöltött fotót nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Játékkal összefüggésben valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból részleteket bemutatni, annak témáját felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül. A felelősség a jogosulatlan felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes mértékben a Játékost terheli.

2.14.     A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani.

2.15.     Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel vagy a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel  lép fel, résztvevő köteles a Szervező, illetve a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

2.16.     A Játékos a Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként nyilatkozik és szavatol azért, hogy az általa a Játék keretében feltöltött fotókon esetlegesen szereplő személyek (a továbbiakban: Szereplők) képmásának jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti felhasználására engedélyt adni jogosult, a Szereplők a fotók feltöltéséhez előzetesen, jelen Játékszabályzat részletes áttanulmányozását követően igazolhatóan hozzájárultak, annak tudatában, hogy képmásuk felhasználásért ellentételezésre (díjazásra) igényt nem tarthatnak. Amennyiben bárki engedély nélküli képmás felhasználás kapcsán kártérítési vagy bármilyen egyéb igényt támaszt a Szervezővel vagy a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben, a Játékos köteles Szervezőt, illetve a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.
 
3.         A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2020. november 27. napján 10 óra 00 perctől – 2020. november 30. napján 23 óra 59 percig.

A Pályázatok beérkezésének határideje: 2020. november 30. napján 23 óra 59 perc.

4.         A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1.       A Szervező a Játék során 2020. november 27. napján 10 óra 00 perckor kiposztol egy-egy felhívást a az Instagram oldalára.

„Kezdetét vette az Art Friday és rögtön egy izgalmas JÁTÉKRA invitálunk!

Nézz körül ezen a hétvégén az Art Friday plakáttal jelzett üzleteinkben és keresd a művészet megjelenését az enteriőrökben! Fotózd le kedvenc festményed/installációd, a képet oszd meg nyilvános Instagram profilodon a #MaxCityArtFriday hashtag kíséretében, így egy különleges nyeremény boldog tulajdonosa is lehetsz: a játékban Naomi Devil, a Gallery MAX egyik kiállítójának festményével díszített, limitált kiadású MÜÜSKA Art Home díszpárnát sorsolunk ki. Csapj le a kortárs művészet egy darabjára!

Az Art Friday időtartama: 2020.11.27-11.29.
A játék ideje (a fotók feltöltésének és megosztásának határideje): 2020.11.27. 10:00 – 2020.11.30. 23:59.”

4.2       A Játékos feladata, hogy ellátogasson az Art Friday hétvége alatt (2020.11.27-11.29.) a MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpontba, és a Művészet az enteriőrben című programban résztvevő üzletek legalább egyikében fényképet készítsen a program keretében kiállított műalkotásról, valamint annak installált környezetéről, majd a https://www.instagram.com/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Instagram”) található saját, nyilvános profiloldalának felületére a #MAxCityArtFriday hashtag kíséretében feltöltse és megossza a fotót.

4.3.      Egy Játékos a játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázattal vehet részt a Játékban.

4.4.       Szervező az érvényes Pályázatok közül 2020. december 01. napján 14 óra 00 perckor, a MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont üzemeltetési irodájában (cím: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.) háromtagú bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással az Instagramon pályázó játékosok összesítését követően, összesen egy azaz 1 db nyertes Pályázatot sorsol ki. A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson összesen kettő, azaz 2 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.5.       Nyeremények: Egy, azaz 1 db limitált kiadású MÜÜSKA Art Home díszpárna Naomi Devil festőművész festményével díszítve.  („Nyeremény”).

4.6.       A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy játékos legfeljebb egy darab nyereményre lehet jogosult.  

5.         NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1.       A Szervező a 4.4 pontban írt sorsolást követően, de legkésőbb 2020. december 01. napján 20:00 óráig Instagramon privát üzenetben értesíti a nyertes Játékost (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni a Szervezőnek a Szervező Instagram oldalán privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (Név, életkor, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2       A Nyereményeket a Lebonyolító postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, az adott sorsolás időpontját követő 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

5.3       A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

5.4       A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket a Facebook és Instagram rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

5.5.       A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6.         ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.
7.         ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1       A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1     Szervező, mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából  a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2     nyertesség esetén nevüket és Instagram profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

7.1.3     részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2.       A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont – Marketing Osztály (cím: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.) címén vagy a marketing@maxcity.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

7.3.       Az adatok kezelője: Thematic Properties Ingatlanalap (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 32.; adószám: 18756593-2-41), honlap: maxcity.hu, továbbiakban: Adatkezelő).
Az Adatkezelő határozza meg jelen játékszabály feltételeit, biztosítja a nyereményeket és a játék lebonyolításának feltételeit.
Az adatkezelés célja: a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása.
A kezelt személyes adatok köre: a játékosok neve, születési ideje, postázási neve és címe.
Az adatkezelés időtartama: a nyertesek értesítését követő 30 nap. Ezt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.
A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: az Adatkezelő marketing osztályának munkatársai, közreműködő munkatársai.
Az adatkezelés jogalapja: az érintetteknek jelen Játékszabályzat alapján megadott hozzájáruló nyilatkozata. A játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat az Adatkezelő a jelen játékszabályban foglaltak szerint kezelje.

7.4.       Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8.         VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1       A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.       A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3.       A Szervező kizárja a felelősségét minden, az Instagramot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben az Instagramot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

8.4.       Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5.       Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás, képfeltöltés) közben bezárja a böngésző ablakot, kilép az Instagramból, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a ksizolgáló webhellyel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.       Szervező kizárja a felelősségét az Instagram profilok rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.       A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8.       Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi valamint a Játékszabályzat lényeges változásáról haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

Budapest, 2020. november 27.
MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont
Thematic Properties Ingatlanalap
Szervező

Vissza
EN