Vissza a lap tetejére

A "Max City – Szeretnéd ingyenesen kipróbálni vrDesigner lakberendezési tanácsadási szolgáltatásunkat?" promóciós játék részvételi- és játékszabályzata

Kategóriák

2022.10.01.

„MAX CITY – SZERETNÉD INGYENESEN KIPRÓBÁLNI VRDESIGNER LAKBERENDEZÉSI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSUNKAT?” CÍMŰ PROMÓCIÓS NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA
 
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A „Max City – Szeretnéd ingyenesen kipróbálni vrDesigner lakberendezési tanácsadási szolgáltatásunkat?” elnevezésű promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék szervezője”): Thematic Properties Ingatlanalap (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. 2. em.; adószám: 18756593-2-41) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját email címmel („Email cím”) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. a https://www.maxcity.hu/vrdesigner domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) nevének és e-mail címének megadásával regisztrál a nyereményjátékban való részvételre, továbbá

2.1.2.
elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a https://www.maxcity.hu/Adatvedelem.html domain alatt található Adatvédelmi tájékoztatóban  meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy Szervező marketing célból hírlevelet küldjön a számára, valamint a Szervező rendelkezésére bocsátott – a regisztráció során megadott – személyes adatainak (név, email cím, ) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos egy (1) db Pályázat beküldésére jogosult.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Thematic Properties Ingatlanalap dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Pályázat beküldésekor az email címük alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

2.5.  Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 

2.6.  Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. 

2.7.  A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált email címet megadva küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált email címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, email fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

2.8.  A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

2.9.  A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

2.10.  A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, vagy nem létező személyek email címeivel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

2.11.  A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja. 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2022.10.01. napján 00 óra 00 perctől – 2022. november 30. napján 23 óra 59 percig.

A Pályázatok beérkezésének határideje: 2022. november 30. napján 23 óra 59 perc.

4. A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK
 
4.1. A Szervező a Játék során 2022. október 01. napján 00 óra 00 perckor a https://www.maxcity.hu/vrdesigner domain alatt elérhetővé teszi a weboldalán a pályázati felhívást.
 
4.2 A Játékos feladata, hogy a https://www.maxcity.hu/vrdesigner domain alatti weboldalon található regisztrációs felületen a személyes adatainak (név, email cím) megadásával, illetve a Játékszabály és az Adatvédelmi tájékoztató együttes elfogadásával regisztráljon a promóciós Játék nyereménysorsolására.
4.3. Egy Játékos a játék teljes időtartama alatt egy db Pályázattal vehet részt a Játékban. 
 
4.4. Szervező az érvényes Pályázatok közül 2022. december 02. napján 12 óra 00 perckor, a MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont üzemeltetési irodájában (cím: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.) háromtagú bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok összesítését követően, összesen egy, azaz 1 db nyertes Pályázatot sorsol ki. A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson összesen kettő, azaz 2 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
 
4.5. Nyeremények: Egy, azaz 1 db bruttó 100.000 Ft, azaz százezer forint értékű MaxCity vásárlási utalvány, ami a MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont üzleteiben váltható be („Nyeremény”).

4.6. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy játékos legfeljebb egy darab nyereményre lehet jogosult.  

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a 4.4 pontban írt sorsolást követően, de legkésőbb 2022. december 02. napján 20:00 óráig a regisztráció során megadott email címére küldött elektronikus levélben értesíti a nyertes Játékost (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 48 órán belül válaszemailben visszaigazolni a Szervezőnek és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (Postázási név és cím). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.
 
5.2 A Nyereményeket a Lebonyolító postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, az adott sorsolás időpontját követő 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át. 
 
5.3 A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.
 
5.4 A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket a Facebook és Instagram rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.
 
5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. 

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 
 
7.1.1 Szervező, mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából  a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;
 
7.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
 
7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
 
7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont – Marketing Osztály (cím: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.) címén vagy a marketing@maxcity.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.
 
7.3. Az adatok kezelője: Thematic Properties Ingatlanalap (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. 2. em.; adószám: 18756593-2-41), honlap: maxcity.hu, továbbiakban: Adatkezelő).
 
Az Adatkezelő határozza meg jelen játékszabály feltételeit, biztosítja a nyereményeket és a játék lebonyolításának feltételeit.
 
Az adatkezelés célja: a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása, valamint marketing célú hírlevelek küldése.
 
A kezelt személyes adatok köre: a játékosok neve, születési ideje, email címe, postázási neve és címe.
 
Az adatkezelés időtartama a Játékkal összefüggésben: a nyertesek értesítését követő 30 nap. Ezt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.
 
A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: az Adatkezelő marketing osztályának munkatársai, közreműködő munkatársai.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintetteknek jelen Játékszabályzat alapján megadott hozzájáruló nyilatkozata. A játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat az Adatkezelő a jelen játékszabályban foglaltak szerint kezelje.
 
7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
8.2.  A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
 
8.3.  A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.  
 
8.4.  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 
 
8.5.  Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhellyel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
8.6.  Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi valamint a Játékszabályzat lényeges változásáról haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról. 

Budapest, 2022. október 01.

MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont
Thematic Properties Ingatlanalap
Szervező

Vissza
EN