Vissza a lap tetejére

Nyereményjáték szabályzat

Kategóriák

2023.07.01.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Thematic Properties Ingatlanalap (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 10.; nyilvántartási száma: 1222-12; adószáma: 18756593-2-42; törvényes képviselő: Editus Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10..; cégjegyzékszám: 01-10-049399; adószám: 26084367-2-41. képviseli: Kornis Gábor az Igazgatóság Elnöke és Papp Ádám az Igazgatóság Tagja) (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont https://digitalcontent.hu/maxcity/2023/ domain alatt elhelyezett online magazinjában közzétett nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) amire a magazinból elérhető http://eepurl.com/gRXD6P linken lehet regisztrálni az alábbi feltételekkel.

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

1. A Játék leírása

A Szervező
- annak érdekében, hogy szolgáltatásfejlesztési irányainak fejlesztése, valamint vásárlói elkötelezettségét erősítse,
- egyéb célból
nyereményjátékot hirdethet meg.

A Szervező által Játékosként és a jelen Játék során nyilvántartott személyek, akik (a konkrét Játék kiírásának megfelelően) a https://digitalcontent.hu/maxcity/2023/ oldalon elérhető MaxCity magazinban található nyereményjáték felhívásra:

- hozzájárultak ahhoz, hogy feliratkozzanak a Szervező hírlevelére, illetve részükre a Szervező hírlevelet küldjön, azok

nyereményjátékban vesznek részt. 

A konkrét meghirdetett Játékban foglaltaktól függően a Játékos által az online magazinban található termékek közül legalább egy kedvenc terméke nevének (amelyet szívesen megvásárolna jelen Játék keretében megnyerhető vásárlási utalványból 500 000 Ft értékben) megadásával, illetve az egyidejű adatok megadásával történő hírlevélre való feliratkozás önmagában a nyereményjátékban való részvételt jelenti.

A Játék szervezője (Szervező): a Thematic Properties Ingatlanalap (törvényes képviselő: Editus Befektetési Alapkezelő Zrt.)

2. A Játékban résztvevő személyek

2.1. A Játékban részt vehet minden, az 1. pontban meghatározott, Magyarországon érvényes lakcímmel rendelkező nagykorú természetes személy, kivéve a 2.2. pontban meghatározottakat.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói,
- a lebonyolításban közvetlenül közreműködő vállalkozások tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A játék 2023. július 01. napján 00 óra 00 perctől – 2023. július 31. napján 23 óra 59 percig tart.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni az alábbiakban részletezett módon lehet:

- a https://digitalcontent.hu/maxcity/2023/ oldalon elérhető MaxCity magazinban található felhívásra a http://eepurl.com/gRXD6P domain alatt található hírlevél feliratkozási űrlap kitöltésével (amely tartalmazza a magazinban található legalább egy kedvenc termék nevének megadását) és a MaxCity hírlevelére történő feliratkozással, valamint egyidejű adatok megadásával.


A nyereményjátékban való részvételnek és a nyeremény átadásának feltétele továbbá, hogy a játékos önkéntes és határozott hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. 

A Játékra történő jelentkezés és az abban részvétel joga kizárólag ezeknek a feltételeknek az együttes teljesülése esetén érvényes.

5. Nyeremény

A Játékban résztvevők közül a Játékban a Szervező által a Játék meghirdetésekor megjelölt 1 db utalvány kerül kisorsolásra. Az utalvány összértéke 500 000 Ft (azaz Ötszázezer forint). A nyeremény 2023. december 31. napjáig váltható be a Szervező által üzemeltetett „MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont” (2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.) lakberendezési üzleteiben. A beváltási helyek alól mentes a Montenegro Gurman Étterem.

A Nyeremény át nem ruházható és készpénzre nem váltható. 

6. Sorsolás

A résztvevő játékosok között a sorsolás a Szervező székhelyén, háromtagú bizottság jelenlétében történik. A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyv a játékosok kérésére megtekinthető a Szervező székhelyén.

A sorsoláson a Szervező egy, azaz 1 db nyertest és kettő, azaz 2 db pótnyertest sorsol.

A sorsolás időpontja: 2023. augusztus 1. 14:00.

7. Nyertesek értesítése

A nyertest/nyerteseket a Szervező e-mailben a sorsolást követő 5 munkanapon belül, a Játékos által megadott e-mail címen.

8. A nyeremények érvényesítése, átadása

A nyeremény érvényesítése, átadása a nyertessel egyeztetett módon történik az értesítés megküldését követő 7 napon belül.

A játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény érvényesítése/átadása érdekében. Amennyiben a nyertes a Szervezővel nem kommunikál, a nyeremény átadása sikertelen, téves adatokat ad meg, vagy az együttműködési kötelezettségét nem teljesíti és ezzel összefüggésben a nyeremény nem érvényesíthető vagy adható át, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

Amennyiben a nyeremény a nyertes részére nem kerülhet átadásra, úgy a nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyébe a pótnyertes lép, a sorsolás sorrendjében. 

9. Adatkezelés

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan, kizárólag a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi adatokat kezeli: 

• vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, életkor
• nyertesség esetén: pontos lakcím vagy kézbesítési cím, telefonszám 

Játék adatkezelője és feldolgozója a Szervező. A beérkezett személyes adatok bizalmasak, azokat a Szervezőn, mint adatkezelőn kívül kizárólag a Szervező kezelheti, a Játék Játékszabályzatában foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont (2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.) címén vagy a marketing@maxcity.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 

Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet; GDPR) alapján a Szervező a Játékos 7. pontban felsorolt adatait az alábbi feltételeknek megfelelően kezeli: A Szervező (vagy megbízásából a Lebonyolító) a Játékos (fent felsorolt) személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, valamint a nyeremények átadását / postázását is) a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ideértve többek között a Játékos azonosítását, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését), a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján kezeli. 

A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg. Amennyiben a nyeremény bármely okból nem került átadásra a kisorsolt nyertes Játékos részére, azonban egyes személyes adatokat már megadott, ezen adatokat a Szervező a Játék lebonyolítását követően mielőbb, de legkésőbb 3 hónapon belül törli.

A Játékos a nyeremény átvételéhez köteles valamennyi, a Játékszabályzatban megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben a nyereményt a részére átadásra nem tud kerülni.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként részt vevő Lebonyolítónak és további adatfeldolgozóként alvállalkozóinak a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg. 

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez. 

A Játékos a fenti elérhetőségen bármikor jogosult a jogszabályokban meghatározott jogait gyakorolni, valamint az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket feltenni, továbbá közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén.

A Játékosokat megillető érintetti jogok: 

Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése céljából másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e, valamint jogosult a GDPR-ban meghatározott további információkat tartalmazó tájékoztatást kapni. 

A Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet. 

A Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti. 

Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Ez esetben az érintett személyes adatokat a Szervező nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát. 

A Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik. 

Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenesen kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségen mindenképpen keresse meg a Szervezőt az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1374 Budapest, Pf. 603; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu. 

10. Felelősségkizárás

Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó felületek technikai okokból időszakosan nem érhetők el.

Facebookon és Instagramon szervezett Játék esetére a Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, Instagramhoz, a Facebook-ot teles körűen mentesíti minden kárfelelősség alól.

A postai vagy futár általi kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért és esetleges eltűnéséért, megsemmisülésért a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget. 

11. Egyéb

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. és 9. pontja szerint részvételre nem jogosult személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti. 

A hirdetésekben és Játékkal kapcsolatos kommunikációban szereplő nyeremény képek csak illusztrációk. 
A Játékosnak nyertessége esetén olyan telefonszámot kell megadnia, amin a nyeremény átadása érdekében értesíthető. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

Szervező jogosult a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg az érintettek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Játékosokat – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére. 

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Rajongói oldalon értesülhetnek. 

A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva. 

Budapest, 2023. július 1.

Vissza
EN