Nyereményjáték szabályzat

A Thematic Properties Ingatlanalap (székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/A.; levelezési címe: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/A., nyilvántartási száma: 1222-12; adószáma: 18756593-2-13; statisztikai számjele: 18756593-6810-915-01; törvényes képviselő: EDITUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. A. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042551; adószám: 26084367-2-13; képviseli önállóan: Papp Ádám vezérigazgató/; a továbbiakban: „Szervező”) a nyereményjáték szervezésében, hirdetésében és a sorsolásban a Szervező megbízásából eljáró Jude and Friends Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán u. 3.; adószám: 29251119-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-384499; képviseli önállóan: Sipos Judit ügyvezető; a továbbiakban: „Társszervező” vagy „Lebonyolító”) a Szervező székhelyén található, MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpontban (a továbbiakban: „Bevásárlóközpont”) történt vásárlás esetén valamennyi, 18. életévét betöltött, nagykorú és cselekvőképes természetes személy vásárlója (a továbbiakban: „Játékos”) számára játékszelvény kitöltését teszi lehetővé (a továbbiakban: „Játék”). A játékszelvények közül a Szervező sorsolás útján 1 (azaz egy) darab nyertest hirdet, aki a jelen nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt feltételek mentén, a Szabályzat

 1. pontjában rögzített nyereményre válik jogosulttá. A Játék időtartama alatt a jelen Szabályzat

hozzáférhető minden Játékos számára az alábbi helye(ke)n:

 

https://www.maxcity.hu/pages/nyeremenyjatek-szabalyzat

 

A Játékos a Játékban történő részvétellel (a játékszelvény kitöltésével, a szelvényen feltüntetett adatainak hiánytalan megadásával és a játékszelvény Bevásárlóközpontban történő leadásával) automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

 

 1. A Játék leírása

 

A Szervező és a Társszervező a Hello Wood Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19. 3. em. 9. ajtó; adószám: 28749990-2-42; cégjegyzékszám: 01-10-140966; képviseli önállóan: Huszár András igazgatósági tag; a továbbiakban: „Felajánló”) felajánlásával, különösen, de nem kizárólagosan szolgáltatásfejlesztési, valamint vásárlói elkötelezettség erősítése, és a vásárlóelégedettség növelése céljából nyereményjátékot hirdet meg.

 

A Szabályzatban foglalt időtartam alatt valamennyi, a jelen Szabályzat 2. pontjában foglalt kritériumoknak is megfelelő, az Bevásárlóközpontban vásárló, nagykorú (18. életévét betöltött), cselekvőképes személynek lehetősége van vásárlónként és vásárlásonként 1 (azaz egy) darab, a Szervező által kiállított és a MaxCity üzleteiben elérhető játékszelvény kitöltésére és az adott üzletben történő leadására. A Játékban való részvétel önkéntes, és az a Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékszelvényen az alábbi adatok kitöltése szükséges: név (vezetéknév, keresztnév) és e-mail cím. Emellett a játékszelvényen a Játékos hozzájárulhat ahhoz, hogy a továbbiakban a Szervező és a Felajánló hírleveleket küldjön a megadott email címére.

 

Kizárólag azon Játékosok vesznek részt a sorsolásban, akik nevüket és e-mail címüket hiánytalanul megadták. A hiányosan kitöltött játékszelvénnyel nevező Játékos nem vesz részt a Játékban. Egy Játékos több játékszelvénnyel is részt vehet a játékban. A Játékos felel az általa megadott adatok valóságtartalmáért, valamint azért, hogy a megadott név és e-mail cím hozzá tartozik. Aki más adatait adja meg, az ebből eredő károkért korlátlanul felel. Hamis e-mail címet rögzítő Játékost, vagy más csalárd módon résztvevő személyeket, továbbá azon Játékost, aki nem a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint vesz részt a Játékban, vagy a Szabályzattal ellentétes magatartásból előnye származik, a Szervezőnek jogában áll kizárni a Játékból. A hamisság megítélése a Szervező saját döntéskörébe tartozik. Amennyiben a Játékos nem saját adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, az ebből fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező (és Társszervező) mindennemű felelősségét kizárja.


A játékszelvényt szabályzatszerűen kitöltő Játékosok közül, 2024. március 4. napján, a Szervező a Bevásárlóközpontban, sorsolás útján választja ki a nyertes Játékost.

 

A nyeremény a Felajánló által felajánlott, 1 (azaz egy) darab 2 fő részére, 1 éjszakára szóló szállást és reggelit magában foglaló utalvány, a Hello Wood Kapolcsi Sziklák szálláshelyen (https://hellowoodresorts.com/kapcsolat) (a                                 továbbiakban:    „Nyeremény”).

 

A Szervező: Thematic Properties Ingatlanalap (törvényes képviselő: EDITUS Befektetési Alapkezelő Zrt.) A Társszervező: Jude and Friends Kft.

A Felajánló: Hello Wood Zrt.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden, az 1. pontban meghatározott nagykorú természetes személy, kivéve az alábbiakban meghatározottakat.

 

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szerinti közeli hozzátartozói,
 • a lebonyolításban közvetlenül közreműködő vállalkozások, így a Társszervező és a Felajánló tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok szerinti közeli hozzátartozói.

 

 1. A Játék időtartama és helyszíne

 

A Játék 2024. február 12. napjától (nyitvatartási idő kezdetétől) 2024. március 03. napjáig (nyitvatartási idő végéig) tart.

 

A Játék helyszíne: MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont – címe: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/A.

 

 1. Jelentkezés a Játékra

 

A Játékra jelentkezni a Szabályzat 1. pontjában meghatározottak szerint, a Játék időtartama alatt az Bevásárlóközpontban történő vásárláskor kapott játékszelvény hiánytalan, valós adatokkal történő, szabályzatszerű kitöltésével lehetséges.

 

A Játékban való részvételhez és a Nyeremény átadásához szükséges, hogy a Játékos önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a játékszelvényen megadott személyes adatainak kezeléséhez a játék lebonyolítása és a nyeremény átadás-átvétele és felhasználása érdekében. Az alábbi adatok megadása szükséges a nyertes azonosítása és értesítése céljából: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezeknek a feltételeknek az együttes teljesülése esetén érvényes.

 

 1. Nyeremény

 

A Játékban résztvevők közül a Szervező 2024. március 4. napján, az Bevásárlóközpontban sorsolja ki a nyertes Játékost.

 

A Nyeremény előzetes időpont egyeztetés alapján 2024. december 31-ig vehető igénybe, az ünnepi időszak kivételével. Amennyiben előzetes helyfoglalás nem történt, a helyek a szabad szobák függvényében foglalhatók.


A Nyeremény érvényességi ideje nem meghosszabbítható, melyre Szervező felhívja a nyertes figyelmét. Amennyiben a nyertes a Nyeremény érvényességi idején belül a Nyereményt nem használja fel, úgy az igénybevétel jogát elveszti, mely tekintetben Szervező minden kártérítési és egyéb megtérítési igényt kizár. A Nyeremény az utazás és az igénybevétel során felmerülő egyéb járulékos költségeket nem tartalmazza.

 

 1. Sorsolás

 

A résztvevő Játékosok között a sorsolás a Szervező székhelyén nyilvánosan történik, azon a Játékosok részt vehetnek. A sorsoláson a Szervező egy nyertest sorsol ki.

 

A sorsolás időpontját a Szabályzat tartalmazza.

 

 1. Nyertesek értesítése

 

A nyertest a Szervező e-mailben, az általa megadott e-mail címen keresztül, a sorsolást követő 5 munkanapon belül értesíti. A Játékos téves adatszolgáltatásából (pl.: hibás, érvénytelen, inaktív e-mail cím) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

 1. A Nyeremény érvényesítése, átadása

 

A Nyeremény érvényesítése, átadása a nyertessel egyeztetett módon történik az értesítés megküldését követő 7 napon belül.

 

A Nyereményt a Nyertes, illetve az általa megjelölt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt képviseleti és nyereményátvételi meghatalmazással rendelkező személy, a Szervező által meghatározott módon, helyen és időben veheti át személyi igazolvány bemutatásával vagy email útján történő kézbesítéssel.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a Nyeremény érvényesítése/átadása érdekében. Amennyiben a Nyertes együttműködési kötelezettségét nem teljesíti és ezzel összefüggésben a Nyeremény nem érvényesíthető vagy adható át, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a Nyeremény átadásával esetlegesen felmerülő költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertes Játékost terhelik.

 

 1. Adatkezelés

 

Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék során az általa megadott személyes adatainak felvétele, kezelése, feldolgozása és továbbítása történik. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés- és feldolgozás, valamint az adattovábbítás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott, önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés céljai:

1.) jelen Szabályzat szerinti Játék lebonyolítása, a Nyeremény átadása és igénybevétele, valamint

2.) Adatkezelő(k) hírlevél küldési célú adatkezelése, az alábbiak szerint.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) értelmében a Játékosok személyes adatait a Szervező kezeli, mint adatkezelő és a Társszervező dolgozza fel, mint adatfeldolgozó. Emellett a Játékosok személyes adatait a Felajánló a Szervező általi adattovábbítás által, mint önálló adatkezelő kezeli.


Adatkezelők részéről az adatkezelésre, feldolgozásra kijelölt munkavállalóik, valamint mindenkori ügyvezetőik és felsővezetőik is jogosultak az adatkezelésre, az adatok megismerésére, azok feldolgozására.

 

A Játékban történő önkéntes részvétellel a Játékosok hozzájárulnak a Játék során megadott személyes adataik jelen Szabályzatban foglaltak szerinti feldolgozásához, kezeléséhez, és továbbításához ennek megfelelően kifejezetten hozzájárulnak, hogy:

 • személyes adataikat – esetleges tiltási, törlési nyilatkozat kézhezvételéig, de legkésőbb a Játék lezárását követő 30. napig – jelen Játék során, annak teljesítése érdekében, a Játék lebonyolítása, a Nyeremény átadása céljából, annak keretében a Szervező kezelje;
 • személyes adataikat jelen Játék során, annak teljesítése érdekében, a Játék lebonyolítása, a Nyeremény átadása céljából, annak keretében a Társszervező feldolgozza;
 • a játékszelvényen megtett külön hozzájárulás alapján – kizárólag a hozzájárulás megadása esetén – adataikat a Szervező hírlevél küldés céljából, annak keretében felhasználja. A Játékosok tehát önkéntes hozzájárulásuk megadásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre a Szervező hírlevelet küldjön, továbbá
 • adataikat a Szervező a Felajánló részére továbbítsa, és így a Felajánló a személyes adataikat – esetleges tiltási, törlési nyilatkozat kézhezvételéig, de legkésőbb a Nyeremény beváltását követő 30. napig – jelen Játék során, annak teljesítése érdekében, a Játék lebonyolítása, a Nyeremények átadása és felhasználása céljából kezelje;
 • a játékszelvényen megtett külön hozzájárulás alapján – kizárólag a hozzájárulás megadása esetén – adataikat a Felajánló hírlevél küldés céljából, annak keretében felhasználja.

 

Jelen Szabályzatban és az Info tv.-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező, valamint adattovábbítás esetén Felajánló, mint önálló adatkezelő felelnek – mindegyik adatkezelő a saját adatkezeléséért. Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat a jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérő célra nem használják fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem élnek vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a Nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet. Hírlevélküldéshez való hozzájárulását a Játékos bármikor ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.

 

Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés bekövetkezésétől. Az adatokat adatkezelők a fentiek szerint a Játékos törlési kérelmének elintézéséig, hírlevélre való feliratkozás esetén a leiratkozási/törlési kérelmének elintézéséig kezelik.

 

A játékosok jogai, jogorvoslati lehetőségei a személyes adatok kezelése körében A Játékos kérelmezheti az adatkezelőnél:

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, amennyiben az a valóságnak nem felel meg, valamint
 3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését, amennyiben az adatkezelés jogellenes, hiányos vagy téves és ezen állapot nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; vagy amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés határideje lejárt, illetve amennyiben azt a továbbiakban nem kívánja.

A játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A Játékos adatvédelmi jogainak megsértése esetén keresettel bírósághoz fordulhat, valamint jogszabályban meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.


A Játékosnak a törlési kérelmet – illetőleg egyéb észrevételeit –a Szervező részére szükséges eljuttatni. Ennek megfelelően a Játékos bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja hozzájárulását a jelen Szabályzatban és adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelés vonatkozásában a Szervező székhelyére. és/vagy a marketing@maxcity.hu e- mail címére eljuttatott nyilatkozattal.

 

Ugyanezen elérhetőségen gyakorolhatják a Játékosok az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi jogukat.

 

A fenti elérhetőségekre eljuttatott törlési nyilatkozattal valamennyi adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek az adatok.

 

Az adatkezelők haladéktalanul, de legkésőbb a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törlik az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatók helyre.

 

 1. Felelősségkizárás

 

Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal

felelősséget.

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

A játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a Játékos bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

 

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a Nyeremény részben, vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése, vagy vis maior esetén. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy előre nem látható körülmények esetén a jelen Szabályzatban meghatározott Nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a Szabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

 1. Egyéb

 

A Nyeremény nem cserélhető, nem átruházható, készpénzre nem váltható át.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2024. február 08.